Content1 | col3
Från en seniorbostad i Göteborg. Foto: Lars Lanhed.

Om prosjektet

"Samfunnet står overfor krevende omsorgsutfordringer de neste tiårene knyttet til et økende antall eldre, nye brukergrupper og knapphet på helse- og sosialpersonell" (Kilde: NOU 2011:11). Dette medfører et stort behov for innovasjon og nye løsninger (bestående av produkter, tjenester og prosesser) i helse- og omsorgssektoren.

Borg Innovasjon er prosjektleder for et stort skandinavisk prosjekt for utvikling og testing av smart teknologi for omsorgssektoren.

I prosjektet skal vi utprøve og vinne erfaring med løsninger som kan gjøre hverdagen enklere og tryggere for eldre og omsorgstrengende i eget hjem. Utprøvingen skjer i 250 hjem i Fredrikstad, Sarpsborg, Oslo og Gøteborg.

Prosjektet gjennomføres i tett samarbeid med eldre, pårørende, leverandører, samt helse- og omsorgspersonell, og er en unik mulighet for leverandører til å forbedre, videreutvikle og nyutvikle løsninger i samspill med alle involverte parter.

Prosjektet er delfinansiert med EU-midler, har en kostnadsramme på 25 millioner kroner, og går over 3 år frem til august 2014. Dette er det første store pilot- og implementeringsprosjektet i sitt slag i Skandinavia.

Kunnskap og suksessfulle løsninger utviklet i prosjektet vil ha stor overføringsverdi for hvordan andre regioner kan løse sine utfordringer i helse- og omsorgssektoren.

Prosjektets formål

I prosjektet skal vi utprøve, vinne erfaring med og implementere løsninger som gjør det enklere og tryggere for eldre å bo hjemme lengst mulig.


Konkret skal prosjektet skape inntil 5 økonomisk holdbare og helhetlige løsninger, der hver løsning gjerne er satt sammen av flere leverandører. Videre skal det stimuleres til utvikling av minst 3 innovative løsninger i nyetablerte bedrifter og/eller spin-offs fra eksisterende virksomheter.

Hvorfor er prosjektet viktig?

Med den kommende eldrebølgen og knapphet på helse- og omsorgspersonell, blir det viktig å bidra til at de eldre får et rikt, godt og meningsfylt liv.

Varighet og finansiering

Prosjektet er del av Interreg IV A Øresund-Kattegat-Skagerrak programmet og har en varighet på 3 år fra august 2011 til august 2014.
 
Syzweb publiseringsverktøy levert av MarkedsPartner